ව්‍යාපාරික පුවත් » අධිවේගගෙන් කෝටි 17 ආදායමක්

Game description:

07157ca2ffca387d6e06dd3da72ee899_L

අධිවේගී මාර්ගවල ඉකුත් 16 වැනි දා දිනයේ දෛනික ආදායම රුපියල් මිලියන 17.6කට ආසන්න බව අධිවේගී මාර්ග නඩත්තු හා මෙහෙයුම් අධ්‍යක්ෂක එස්.

660*90

Comments:

Comments are closed.