ජාත්‍යන්තර පුවත් » ඉන්දියාවේ නියඟය නිමාවන ලකුණු

Game description:

48390fd2ad2b7a93db8983acae124425_L

ඉන්දියාවට බලපා ඇති දැඩි නියඟය ඉදිරි දින කිහිපය තුළ පහ ව යනු ඇති බව එරට කාලගුණ විද්‍යා බලධාරීන් අනාවැකි පළ කර තිබේ. nike air max 1 homme ඉන්දියාවේ ප්‍රාන්ත ගණනාවකට මාස කිහිපයක සිට දැඩි නියං සහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් බලපා ඇත.

එමගින් මධ්‍ය ප්‍රදේශ් සහ කර්නාටක් ප්‍රාන්තවලට වැඩි බලපෑමක් එල්ල වී තිබේ.

660*90

Comments:

Comments are closed.