ජාතික පුවත්, රැකියා » කොරියා භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය මෙමස 13 හා 14 කොළඹදී

Game description:

South-Korea

14 වැනි කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය මෙම මස 13 හා 14 වැනි දෙදින කොළඹ මධ්‍යස්ථාන 04 කදී පැවැත්වෙන බව ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය ප්‍රකාශ කරයි.  ඩී.එස්. සේනානායක විද්‍යාලය, ගෝතමී බාලිකා විද්‍යාලය, අශෝක විද්‍යාලය හා තර්ස්ටන් විද්‍යාලය විභාග පැවැත්වෙන මධ්‍යස්ථාන වේ. මෙවර විභාගය සඳහා අයදුම්කරුවන්ට විභාග මධ්‍යස්ථාන දැනගැනීම සඳහා www.slbfe.lk වෙබ් අඩවියේ පළකර තිබේ.

660*90

Comments:

Comments are closed.