දේශපාලන පුවත් » ඡන්ද හිමි නාමලේඛණ ප්‍රතිශෝධන මැයි 15 සිට

Game description:

c14fa28f4ae25a3fdf793a514425d1fc_L

2016 වසර සඳහා ඡන්ද හිමි නාමලේඛණ ප්‍රතිශෝධන කටයුතු මැයි මස 15 වැනි දා ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

ඒ සඳහා අවශ්‍ය ග්‍රාම නිලධාරීන් පුහුණු කිරීමේ කටයුතු අප්‍රේල් මස 25 වැනි දා සිට ආරම්භ කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව එහි අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් එම්.එම්.මොහොමඩ් මහතා ප්‍රකාශ කළේ ය.

660*90

Comments:

Comments are closed.