මාළු මිලගණන් » ජුනි මස 23 වැනි දා මීගමු පිටිපන වෙළඳපොලේ මාළු මිල

Game description:

malu day

2015  ජුනි මස 23 වැනි දා මීගමු පිටිපන වෙළඳපොලේ මාළු මිල ගණන්

 මාළු කිලෝ 01 ක තොග සහ සිල්ලර මිල

 

දැල් කෙළවල්ලා රුපියල්  450  –  475  අතර

දැල් බලයා  රුපියල්  300 –  350 අතර

 දැල් තලපත් රුපියල්  550 – 575 අතර

 දැල් කොප්පරා  රුපියල්  550  –  600  අතර

බිලි තෝරා  රුපියල්  1000 –  1100 අතර

දැල් තෝරා  රුපියල්  800  –  900  අතර

 දැල් පරව් රුපියල්  400  –  450  අතර

ගින්නටි පරව් රුපියල්   0 – 0

සුද්ද මෝරා රුපියල්   0  –  0

දැල් කුම්බලා  රුපියල් 425 – 450 අතර

දැල් ලින්නා රුපිය  350 –   370  අතර

දැල් ලේන්පරා රුපියල්  350 –  400 අතර

දැල් ලොකු මී මැටි රුපියල්  0  –  0  අතර

දැල් පොඩි මී මැටි රුපියල්  0  –  0  අතර

දැල් අලගුඩුවා රුපියල්  250  – 270 අතර

දැල්  හබරලි රුපියල්  0  –  0 අතර

ගල් මාළු රුපියල්  0 –  0  අතර

දැල්  හුරුල්ලා රුපියල්  350  –  370 අතර

දැල් සාලයා රුපියල්  160 –  170 අතර

දැල් හාල්මැස්සා රුපියල්  250  – 280 අතර

දැල්  ලොමස්සා රුපියල්  0 –  0 අතර

මුහුඳු ඉස්සා රුපියල්  900  –  1100 අතර

දැල් සුඩයා රුපියල්  70 –  80 අතර

දැල් මඩුවා රුපියල්  190 – 250 අතර

දැල් ඌලාවා රුපියල්  0  –  0  අතර

බෝතල් දැල්ලා රුපියල්  0  –  0 අතර

660*90

Comments:

Comments are closed.