මාළු මිලගණන් » ජුනි මස 26 වැනි දා මාළු මිල ගණන්

Game description:

b5fc372411441310f8a5893a7ca4a26d

2015  ජුනි මස 26 වැනි දා මීගමු පිටිපන වෙළඳපොලේ මාළු මිල ගණන්

 මාළු කිලෝ 01 ක තොග සහ සිල්ලර මිල

 

දැල් කෙළවල්ලා රුපියල්  350  –  400  අතර

දැල් බලයා  රුපියල්  275 –  325 අතර

 දැල් තලපත් රුපියල්  600 – 625 අතර

 දැල් කොප්පරා  රුපියල්  625  –  650  අතර

බිලි තෝරා  රුපියල්  1300 –  1500 අතර

දැල් තෝරා  රුපියල්  1100  –  1200  අතර

 දැල් පරව් රුපියල්  400  –  430  අතර

ගින්නටි පරව් රුපියල්   0 – 0

සුද්ද මෝරා රුපියල්   0  –  0

දැල් කුම්බලා  රුපියල් 400 – 450 අතර

දැල් ලින්නා රුපිය  280 –   300  අතර

දැල් ලේන්පරා රුපියල්  350 –  360 අතර

දැල් ලොකු මී මැටි රුපියල්  0  –  0  අතර

දැල් පොඩි මී මැටි රුපියල්  350  –  400  අතර

දැල් අලගුඩුවා රුපියල්  140  –  160 අතර

දැල්  හබරලි රුපියල්  400  –  430 අතර

ගල් මාළු රුපියල්  225 –  250  අතර

දැල්  හුරුල්ලා රුපියල්  280  –  300 අතර

දැල් සාලයා රුපියල්  120 –  130 අතර

දැල් හාල්මැස්සා රුපියල්  0  – 0 අතර

දැල්  ලොමස්සා රුපියල්  0 –  0 අතර

මුහුඳු ඉස්සා රුපියල්  1200  –  1300 අතර

දැල් සුඩයා රුපියල්  70 –  80 අතර

දැල් මඩුවා රුපියල්  180 –  250 අතර

දැල් ඌලාවා රුපියල්  400  –  450  අතර

බෝතල් දැල්ලා රුපියල්  0  –  0 අතර

660*90

Comments:

Comments are closed.