මාළු මිලගණන් » ජුනි මස 27 වැනි දා මාළු මිල ගණන්

Game description:

fish 03

2015  ජුනි මස 27 වැනි දා මීගමු පිටිපන වෙළඳපොලේ මාළු මිල ගණන්

 මාළු කිලෝ 01 ක තොග සහ සිල්ලර මිල

දැල් කෙළවල්ලා රුපියල්  350  –  400  අතර

දැල් බලයා  රුපියල්  280 –  350 අතර

 දැල් තලපත් රුපියල්  550 – 600 අතර

 දැල් කොප්පරා  රුපියල්  600  –  650  අතර

බිලි තෝරා  රුපියල්  0 –   අතර

දැල් තෝරා  රුපියල්  0  –  0  අතර

 දැල් පරව් රුපියල්  400  –  450  අතර

ගින්නටි පරව් රුපියල්   0 – 0

සුද්ද මෝරා රුපියල්   0  –  0

දැල් කුම්බලා  රුපියල් 400 – 450 අතර

දැල් ලින්නා රුපිය  280 –   300  අතර

දැල් ලේන්පරා රුපියල්  300 –  320 අතර

දැල් ලොකු මී මැටි රුපියල්  0  –  0  අතර

දැල් පොඩි මී මැටි රුපියල්  350  –  400  අතර

දැල් අලගුඩුවා රුපියල්  150  –  170 අතර

දැල්  හබරලි රුපියල්  0  –  0 අතර

ගල් මාළු රුපියල්  225 –  250  අතර

දැල්  හුරුල්ලා රුපියල්  280  –  300 අතර

දැල් සාලයා රුපියල්  130 –  150 අතර

දැල් හාල්මැස්සා රුපියල්  0  – 0 අතර

දැල්  ලොමස්සා රුපියල්  0 –  0 අතර

මුහුඳු ඉස්සා රුපියල්  900  –  1200 අතර

දැල් සුඩයා රුපියල්  70 –  80 අතර

දැල් මඩුවා රුපියල්  185 –  250 අතර

දැල් ඌලාවා රුපියල්  0  –  0  අතර

බෝතල් දැල්ලා රුපියල්  0  –  0 අතර

660*90

Comments:

Comments are closed.