මාළු මිලගණන් » ජුනි මස 30 වැනි දා මාළු මිල ගණන්

Game description:

fish 03

2015  ජුනි මස 30 වැනි දා මීගමු පිටිපන වෙළඳපොලේ මාළු මිල ගණන්

 මාළු කිලෝ 01 ක තොග සහ සිල්ලර මිල

 

දැල් කෙළවල්ලා රුපියල්  350  –  400  අතර

දැල් බලයා  රුපියල්  250 –  300 අතර

 දැල් තලපත් රුපියල්  575 – 600 අතර

 දැල් කොප්පරා  රුපියල්  650  –  700  අතර

බිලි තෝරා  රුපියල්  1400 –   1500 අතර

දැල් තෝරා  රුපියල්  900  –  1000  අතර

 දැල් පරව් රුපියල්  575  –  600  අතර

ගින්නටි පරව් රුපියල්   0 – 0

සුද්ද මෝරා රුපියල්   0  –  0

දැල් කුම්බලා  රුපියල් 0 – 0 අතර

දැල් ලින්නා රුපිය  350 –   360  අතර

දැල් ලේන්පරා රුපියල්  350 –  360 අතර

දැල් ලොකු මී මැටි රුපියල්  0  –  0  අතර

දැල් පොඩි මී මැටි රුපියල්      0  –  0  අතර

දැල් අලගුඩුවා රුපියල්  180  –  200 අතර

දැල්  හබරලි රුපියල්  400  –  420 අතර

ගල් මාළු රුපියල්  225 –  250  අතර

දැල්  හුරුල්ලා රුපියල්  300  –  320 අතර

දැල් සාලයා රුපියල්  170 –  180 අතර

දැල් හාල්මැස්සා රුපියල්  0  – 0 අතර

දැල්  ලොමස්සා රුපියල්  0 –  0 අතර

මුහුඳු ඉස්සා රුපියල්  700  –  1100 අතර

දැල් සුඩයා රුපියල්  70 –  80 අතර

දැල් මඩුවා රුපියල්  185 –  250 අතර

දැල් ඌලාවා රුපියල්  0  –  0  අතර

බෝතල් දැල්ලා රුපියල්  550  –  600 අතර

660*90

Comments:

Comments are closed.