මාළු මිලගණන් » ජුලි මස 3 වැනි දා මීගමු පිටිපන වෙළඳපොලේ මාළු මිල ගණන්

Game description:

malu mila 2

2015  ජුලි මස 3 වැනි දා මීගමු පිටිපන වෙළඳපොලේ මාළු මිල ගණන්

 මාළු කිලෝ 01 ක තොග සහ සිල්ලර මිල

දැල් කෙළවල්ලා රුපියල්  400  –  450  අතර

දැල් බලයා  රුපියල්  330 –  350 අතර

 දැල් තලපත් රුපියල්  575 – 600 අතර

 දැල් කොප්පරා  රුපියල්  650  –  700  අතර

බිලි තෝරා  රුපියල්  1400 –   1500 අතර

දැල් තෝරා  රුපියල්  800  –  900  අතර

 දැල් පරව් රුපියල්  500  –  550  අතර

ගින්නටි පරව් රුපියල්   0 – 0

සුද්ද මෝරා රුපියල්   0  –  0

දැල් කුම්බලා  රුපියල් 0 – 0 අතර

දැල් ලින්නා රුපිය  300 –   320  අතර

දැල් ලේන්පරා රුපියල්  330 –  350 අතර

දැල් ලොකු මී මැටි රුපියල්  0  –  0  අතර

දැල් පොඩි මී මැටි රුපියල්      0  –  0  අතර

දැල් අලගුඩුවා රුපියල්  250  –  270 අතර

දැල්  හබරලි රුපියල්  400  –  430 අතර

ගල් මාළු රුපියල්  225 –  250  අතර

දැල්  හුරුල්ලා රුපියල්  280  –  300 අතර

දැල් සාලයා රුපියල්  150 –  170 අතර

දැල් හාල්මැස්සා රුපියල්  0  – 0 අතර

දැල්  ලොමස්සා රුපියල්  0 –  0 අතර

මුහුඳු ඉස්සා රුපියල්  800  –  1100 අතර

දැල් සුඩයා රුපියල්  0  –  0 අතර

දැල් මඩුවා රුපියල්  180  –  250 අතර

දැල් ඌලාවා රුපියල්  500  –  550  අතර

බෝතල් දැල්ලා රුපියල්  0  –  0 අතර

660*90

Comments:

Comments are closed.