මාළු මිලගණන් » ජුලි මස 6 වැනි දා මාළු මිල ගණන්

Game description:

malu day

2015  ජුලි මස 6 වැනි දා මීගමු පිටිපන වෙළඳපොලේ මාළු මිල ගණන්

 මාළු කිලෝ 01 ක තොග සහ සිල්ලර මිල

දැල් කෙළවල්ලා රුපියල්  425  –  450  අතර

දැල් බලයා  රුපියල්  330 –  350 අතර

 දැල් තලපත් රුපියල්  575 – 600 අතර

 දැල් කොප්පරා  රුපියල්  0  –  0  අතර

බිලි තෝරා  රුපියල්  1400 –   1500 අතර

දැල් තෝරා  රුපියල්  0  –  0  අතර

 දැල් පරව් රුපියල්  0  –  0  අතර

ගින්නටි පරව් රුපියල්   0 – 0

සුද්ද මෝරා රුපියල්   0  –  0

දැල් කුම්බලා  රුපියල් 430  –  450 අතර

දැල් ලින්නා රුපිය  320 –   350  අතර

දැල් ලේන්පරා රුපියල්  350 –  360 අතර

දැල් ලොකු මී මැටි රුපියල්  0  –  0  අතර

දැල් පොඩි මී මැටි රුපියල්      0  –  0  අතර

දැල් අලගුඩුවා රුපියල්  250  –  270 අතර

දැල්  හබරලි රුපියල්  0  –  0 අතර

ගල් මාළු රුපියල්  0 –  0  අතර

දැල්  හුරුල්ලා රුපියල්  0  –  0 අතර

දැල් සාලයා රුපියල්  130 –  150 අතර

දැල් හාල්මැස්සා රුපියල්  250  –  270 අතර

දැල්  ලොමස්සා රුපියල්  0 –  0 අතර

මුහුඳු ඉස්සා රුපියල්  800  –  1100 අතර

දැල් සුඩයා රුපියල්  0  –  0 අතර

දැල් මඩුවා රුපියල්  185  –  250 අතර

දැල් ඌලාවා රුපියල්  0  –  0  අතර

බෝතල් දැල්ලා රුපියල්  0  –  0 අතර

660*90

Comments:

Comments are closed.