ව්‍යාපාරික පුවත් » නේපාල-ශ්‍රී ලංකා සෘජු ගුවන් සේවා අරඹයි.

Game description:

reee

නේපාලයේ හිමාලයා ගුවන් සමාගම සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර සෘජු ගුවන් සේවා ආරම්භ කර තිබේ.

660*90

Comments:

Comments are closed.