ව්‍යාපාරික පුවත් » මාර්තු මාසයේ උද්ධමනය ඉහළට

Game description:

3f11e9e1febaa57bd76534c390eacbd5_L

2016 මාර්තු මාසය සඳහා වාර්ෂික උද්ධමනය 2.2% ක් ලෙස ගණනය කර ඇති අතර, පෙබරවාරි මාසයේ වාර්තා වූ 1.7% ක උද්ධමනය සමග සැසඳීමේදී මාර්තු මාසයේ උද්ධමනය ඉහළ ගොස් ඇත.

ජාතික පාරිභෝගික මිල දර්ශකය නිවේදනය කරමින් ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ආචාර්ය අමර සතරසිංහ මහතා මෙම නිවේදනය කළේය.

660*90

Comments:

Comments are closed.