ජාතික පුවත් » ලෝක මිහිකත දිනය අදයි.

Game description:

d47ea7cc61cf588c1ff89c6ae8137a5c_L

ලෝක මිහිකත දිනය (world earth day) අප්‍රේල් මස 22වන දා ලොව පුරා සමරනු ලබන්නේ ලෝකයේ පාරිසරික ආරක්ෂාව මූලික කර ගනිමින්.

ඒ වෙනුවෙන් ලොව පුරා රටවල් රැසක උත්සව සංවිධානකර ඇත.

660*90

Comments:

Comments are closed.