ප්‍රාදේශීය පුවත් » හෙට කටුනායක – සීදුව මාර්ගයේ දුම්රිය තාවකාලිකව වසා දමයි.

Game description:

Matara_Railway_Station

මාර්ග අලුත්වැඩියා කටයුත්තක් හේතුවෙන් හෙට (20) සවස 2 කේ සිට සවස 6 දක්වා සීදුව සහ කටුනායක දුම්රිය ස්ථාන අතර දුම්රිය ධාවන කාලසටහන තාවකාලිකව සංශෝධනය කර දුම්රිය මාර්ගය තාවකාලිකව වසාමෙනු ඇති.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ හෙට සවස 2.35 ට කොළඹ කොටුවේ සිට හලාවත බලා ධාවනය වන දුම්රිය හා සවස 5.10ට හලාවත සිට කොළඹ කොටුව බලා ධාවනය වීමට නියමිත දුම්රියද අවලංගු කර ඇති බවයි. Nike Italia නමුත් කොළඹ කොටුවේ සිට හලාවත දක්වා සවස 4.45ට සහ සවස 4.55 ට දුම්රියන් දෙකක් ධාවනය එක් කිරීමටයි සැලසුම් කර ඇත.

660*90

Comments:

Comments are closed.