ජාතික පුවත්

ඉදිරි 24 පැයේ කාලගුණය

ඉදිරි 24 පැයේ කාලගුණය

ඉදිරි 24 පැයේ ...

0 plays Comments Off
යුරෝපා සිනමා උළෙල අද සිට

යුරෝපා සිනමා උළෙල අද සිට

යුරෝපය සහ ශ්‍රී ලංකාව ...

0 plays Comments Off
ඉදිරි 24 පැයේ කාලගුණය

ඉදිරි 24 පැයේ කාලගුණය

අපරභාගයේදී හෝ ...

0 plays Comments Off
චෝදනා ඔප්පු කලොත් ඉල්ලා අස්වෙනවා .

චෝදනා ඔප්පු කලොත් ඉල්ලා අස්වෙනවා .

සිය නායකත්වය යටතේ ...

0 plays Comments Off
පළාත් පහකට තද වැසි

පළාත් පහකට තද වැසි

දිවයිනේ උතුරු සහ ...

0 plays Comments Off
සඳහිරු සෑයේ ධාතූ තැන්පත් කිරීම අද

සඳහිරු සෑයේ ධාතූ තැන්පත් කිරීම අද

අනුරාධපුර සඳහිරු ...

0 plays 0