ජාතික පුවත්

රටේ සමස්ත ණය මිලියන ලක්ෂ 87 ක්

රටේ සමස්ත ණය මිලියන ලක්ෂ 87 ක්

රටේ රාජ්‍ය ආදායමෙන් ...

0 plays 0 Comments Off
විදුලි කෝච්චිය ළඟදීම එනවා…

විදුලි කෝච්චිය ළඟදීම එනවා…

විදුලි දුම්රිය සේවාව ...

0 plays 0 Comments Off
මෙවර අවුරුදු නැකැත් පත්‍රය.

මෙවර අවුරුදු නැකැත් පත්‍රය.

නව සඳ බැලීමට අභිනව ...

0 plays 0 Comments Off
චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර විශේෂ ගිවිසුම් 7 ක්

චීනය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර විශේෂ ගිවිසුම් 7 ක්

චීන මහජන සමූහාණ්ඩුව ...

0 plays 0 Comments Off
නව පොලිස්පති අද තීරණය වෙයි.

නව පොලිස්පති අද තීරණය වෙයි.

ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය ...

0 plays 0 Comments Off
FCID ය අහෝසි කරයි ?

FCID ය අහෝසි කරයි ?

මුල්‍ය අපරාධ ...

0 plays 0 Comments Off
විශේෂ දුම්රිය සේවා අදත්

විශේෂ දුම්රිය සේවා අදත්

සිංහල සහ හින්දු ...

0 plays 0 Comments Off
කෝටි 460ක බීඩි බීලා…

කෝටි 460ක බීඩි බීලා…

බීඩි භාවිතය ඉතා ...

0 plays 0 Comments Off