දේශපාලන පුවත්

රනිල් අද චීනයටයයි.

රනිල් අද චීනයටයයි.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් ...

0 plays 0 Comments Off
ඇවිදින මන්තීරුව විනාශකළ අයට දඩුවම් දෙන්න

ඇවිදින මන්තීරුව විනාශකළ අයට දඩුවම් දෙන්න

වත්තල කළුඇල ඇවිදින ...

0 plays 0 Comments Off
මන්ත්‍රී චතුරට පොලිසිය නඩු පවරයි.

මන්ත්‍රී චතුරට පොලිසිය නඩු පවරයි.

පොලිස්‌ නිලධාරියකුට ...

0 plays 0 Comments Off