ප්‍රාදේශීය පුවත්

ඇවිදින මන්තීරුව විනාශකළ අයට දඩුවම් දෙන්න

ඇවිදින මන්තීරුව විනාශකළ අයට දඩුවම් දෙන්න

වත්තල කළුඇල ඇවිදින ...

0 plays 0 Comments Off
කොටුගොඩ විදුලි උපපොළෙහි පිපිරීමක්

කොටුගොඩ විදුලි උපපොළෙහි පිපිරීමක්

කොටුගොඩ ඕපාත උප ...

0 plays 0 Comments Off
කටුනායකින් බාබුල් තොගයක් අත්අඩංගුවට

කටුනායකින් බාබුල් තොගයක් අත්අඩංගුවට

පාසල් සිසුනට අලෙවි ...

0 plays 0 Comments Off
දංකොටුවේ පිළිස්සුනු මළ සිරුරු කිහිපයක් මහමග

දංකොටුවේ පිළිස්සුනු මළ සිරුරු කිහිපයක් මහමග

119 හදිසි ඇමතුම් අංකයට ...

0 plays 0 Comments Off
නවසීලන්ත අගමැති දිවයිනට

නවසීලන්ත අගමැති දිවයිනට

නවසීලන්ත ...

0 plays 0 Comments Off
ලක්ෂයක සිගරට් කටුනායකදී රාජසන්තක වෙයි.

ලක්ෂයක සිගරට් කටුනායකදී රාජසන්තක වෙයි.

දෝහා සිට පැමිණි ...

0 plays 0 Comments Off