විශේෂාංග

අනාගත ෆේස්බුක් හිමිකාරිය (PHOTOS)

අනාගත ෆේස්බුක් හිමිකාරිය (PHOTOS)

ෆේස්බුක් නිර්මාතෘ සහ ...

0 plays 0 Comments Off
මොකක්ද මේ ABS කියන්නේ… ?

මොකක්ද මේ ABS කියන්නේ… ?

ABS හෙවත් Anti-lock Braking System ...

0 plays 0 Comments Off
අදටත් මට දරුවෙක් එම්බාම් කරන්න අමාරුයි.

අදටත් මට දරුවෙක් එම්බාම් කරන්න අමාරුයි.

හැමදාමත් පාසල් ඇරී ...

0 plays 0 Comments Off
25 න් පස්සේ කෙල්ලන්ට එන ප්‍රශ්න

25 න් පස්සේ කෙල්ලන්ට එන ප්‍රශ්න

කාන්තාවකගේ ඔසප්වීම ...

0 plays 0 Comments Off
පරිනාමයේ තවත් පුරුකක් ස්පාඤ්ඤයෙන්

පරිනාමයේ තවත් පුරුකක් ස්පාඤ්ඤයෙන්

අදින් වසර ලක්ෂ 116ට පෙර ...

0 plays 0 Comments Off