විශේෂාංග

හොඳට නිදාගත්තොත් ලෙඩ නෑ

හොඳට නිදාගත්තොත් ලෙඩ නෑ

රාත්‍රී කාලයේ සුව ...

0 plays 0 Comments Off
සිගරට් එපා වෙන්න කෙසෙල් කන්නේ මෙහෙමය

සිගරට් එපා වෙන්න කෙසෙල් කන්නේ මෙහෙමය

කෙසෙල් කියන්නේ අපි ...

0 plays 0 Comments Off
කෝලා වලින් කරන්න පුළුවන් පුදුම දේවල් !!

කෝලා වලින් කරන්න පුළුවන් පුදුම දේවල් !!

කෝලා වර්ගයේ බීම ගැන ...

0 plays 0 Comments Off
අසභ්‍ය දර්ශන සහ ලංකාවේ නිතිය

අසභ්‍ය දර්ශන සහ ලංකාවේ නිතිය

අද වනවිට පාසල් වයසේ ...

0 plays 0 Comments Off
DNA වාර්තාව ගන්න හැටි දන්නවා ද?

DNA වාර්තාව ගන්න හැටි දන්නවා ද?

කොටදෙණියාවේ සේයා ...

0 plays 0 Comments Off
කාන්තාවන් පිරිමින්ට හංගන ආශාවන් මෙන්න

කාන්තාවන් පිරිමින්ට හංගන ආශාවන් මෙන්න

කාන්තාවන් තම ආශාවන් ...

0 plays 0 Comments Off