විශේෂාංග

පියයුරු මිරිකුවොත් වාසි ගොඩායි

පියයුරු මිරිකුවොත් වාසි ගොඩායි

කාන්තා ලාලිත්‍ය ...

0 plays 0 Comments Off
වැරැදි පුරුදු නිසා සමට සිදුවන හානි

වැරැදි පුරුදු නිසා සමට සිදුවන හානි

වැරැදි පුරුදු නිසා ...

0 plays 0 Comments Off
මෙතෙක් බිහිවූ භයානකම hackers ලා කවුද ?

මෙතෙක් බිහිවූ භයානකම hackers ලා කවුද ?

“hacker” කෙනෙක් සහ “cyber ...

0 plays 0 Comments Off
බඩ අජීර්ණයට ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර

බඩ අජීර්ණයට ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර

ගෙදරදී හැදෙන ...

0 plays 0 Comments Off
Pregnant අයගේ මතක ශක්තිය වැඩියිලු

Pregnant අයගේ මතක ශක්තිය වැඩියිලු

කාන්තාවක් ගැබ් ...

0 plays 0 Comments Off
ඔසප් ගැටළු වලට අත් බෙහෙත්

ඔසප් ගැටළු වලට අත් බෙහෙත්

ඔසප් වීම සම්බන්ධ ...

0 plays 0 Comments Off