ව්‍යාපාරික පුවත් » Viber ස්ටිකර්ස් අවුරුද්දට නොමිලේ

Game description:

b8ba412a2f9b02f030666c1412095004_L

සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් රුපියල් 10,000 ක් වටිනා සිටිකර් පැක් 40 ක් හඳුන්වා දීමට Viber සමාගම කටයුතු කර තිබේ.

එය අප්‍රේල් මස 07 වැනි දා සිට දින 10ක කාලයක් වළංගු වේ.

660*90

Comments:

Comments are closed.